Nasze działania

Sprawozdanie Zarządu  z działalności w 2010 roku.
Nasz Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, w bieżącym roku podejmował szereg działań zmierzających do realizacji celów statutowych. Nasza praca miała na celu głównie aktywizację i integrację społeczeństwa. W tym celu podejmowano  szereg działań. Główne działania zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym, które miało miejsce w dniu 4 marca b.r. Wymienię najważniejsze:
1. Na początku roku koncert kolęd we wykonaniu Chóru Ekumenicznego z Karpacza.
2. W marcu spotkanie mieszkańców naszej miejscowości z władzami samorządowymi czyli debatę, w wyniku której została podpisana deklaracja realizacji zadań.
3. Spotkania z radnymi podczas zebrań zespołu, gdzie były omawiane sprawy ważne dla naszej miejscowości.
4. Próba rewitalizacji ścieżki rowerowo-spacerowej po niezamieszkałych terenach pól oraz stawów sobieszowskich i podgórzyńskich, które przez lata służyły okolicznym mieszkańcom i turystom. 
5. Przy współudziale strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszowie zorganizowano czyszczenie Wrzosówki i  wzdłuż jej koryta zawiesiliśmy tabliczki zachęcające do utrzymywania jej w czystości,
6. Dążylismy do ukwiecenia  i upiększenia Sobieszowa. 
7. Po raz drugi urządziliśmy festyn rodzinny „Pożegnanie Lata w Sobieszowie”, uzyskując na ten cel  wsparcie w Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
8. Aktywnie uczestniczyliśmy w realizacji pierwszej części renowacji parku Jordana.
9. Zorganizowaliśmy spotkanie z Ullrichem Junkerem, niemieckim konstruktorem, który wielce się zasłużył dla  Jeleniej Góry i Sobieszowa (vide załącznik). On to wyznał „ Dla mnie ważnym zadaniem było zachować od zapomnienia śląskie dziedzictwo kulturowe 
i przybliżyć je nowym Ślązakom”.
10. Wspólnie z urzędem miejskim i Fundacją Ekologiczną „Zielona Dolina” zorganizowaliśmy Debatę Ekologiczną, którym celem było przybliżenie problemy spalania śmieci.
11. Przy pomocy finansowej Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowaliśmy po raz pierwszy  imprezę bożonarodzeniową „Nasza Choinka”.
12. Zaczęliśmy zbierać środki finansowe na iluminację Sobieszowa.
13. Załatwialiśmy również szereg innych drobniejszych spraw realizując cele statutowe naszego stowarzyszenia.
Powyższe działania były możliwe również, dzięki otrzymanej  nagrodzie  za zdobycie przez Halinę Wojtowicz Moszyńską I miejsca w Konkursie Yves Rocher i Instytutu Francuskiego „Ziemia Planeta Kobiet” w  kwocie 5.000 Euro, o równowartości  19.001 zł, która wpłynęła na konto ZAS.
Należy stwierdzić powyższe działania nie byłyby to możliwe, gdyby nie wkład pracy wszystkich Członków Zespołu i za to w mieniu Zarządu i własnym wszystkim bardzo gorąco dziękuję. 
Halina Moszyńska Prezes ZAS

 

Sprawozdanie z działalności
Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie w 2009 roku

W styczniu 2009 r. zorganizowaliśmy wieczór kolęd i pastorałek, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy Naszego Zespołu. W czasie spotkania Kazimiera Wątroba i Tadeusz Przetacznik grali na gitarze, a wszyscy uczestnicy wieczoru śpiewali kolędy i pastorałki. Było przyjemnie i nastrojowo.
W styczniu 2009 r. podjęto decyzję o formalnym zarejestrowaniu Naszego Zespołu, jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Został powołany Komitet Założycielski w składzie: Halina Wojtowicz Moszyńska, Maria Przybyła i Anna Poręba. Komitet Założycielski działał sprawnie i 27 kwietnia 2009 r. powstało stowarzyszenie po nazwą „Zespoł Aktywności Społecznej w Sobieszowie”
W lutym 2009 r. przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Sobieszowa ankietę zatytułowaną „Czego chcą mieszkańcy Sobieszowa”. Po jej opracowaniu wyniki ankiety przedłożono: Przewodniczącemu Rady Miasta Jelenia Góra panu Hubertowi Papajowi, Przewodniczącej Komisji Finansów Rady Miasta Jelenia Góra pani Zofii Czernow, Prezydentowi Miasta Jelenia Góra panu Markowi Obrębalskiemu, Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury „Muflon”, Naczelnikowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego pani Irenie Kempisty, Prezesowi Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych panu Stanisławowi Schubetowi i osobom zainteresowanym. Wyniki ankiety przedstawiono podczas spotkania mieszkańców Sobieszowa z Prezydentem Miasta Jelenia Góra.
W dniu 25 marca 2009 r. zorganizowaliśmy w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze Sobieszowie wspomniane wyżej spotkanie.
Tematyka debaty publicznej obejmowała następujące sprawy: nieczynnego od 10 lat basenu kąpielowego, poprawy i oznakowania dróg w Sobieszowie, utrzymania czystości
i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, wyznaczenia kierunków rozwoju Sobieszowa usuwania barier dla niepełnosprawnych. Na spotkanie przybyli mieszkańcy Sobieszowa, przedstawiciele władzy samorządowej: zarządu Miasta czyli Prezydenta Miasta Jelenia pana Marka Obrębalskiego, Wiceprezydentów: panów Jerzego Łużniaka i Zbigniewa Szereniuka oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i prezesi przedsiębiorstw komunalnych. Na spotkanie przybył również Przewodniczący Rady Miejskiej Hubert Papaj. Ponadto na zebranie przybyli prezesi: Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert oraz Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa Janusz Wojtas. O debacie obszerny artykuł zamieściła lokalna gazeta „Jelonka”.
Dnia 23 kwietnia 2009 r. na zebraniu Zespołu z radnym podjęto inicjatywę obywatelską
w spawie zagospodarowania terenu byłego parku Jordana u zbiegu ulic Dembowskiego
i Kamiennogórskiej. Członkowie ZAS-u zwrócili się do okolicznych warsztatów zajmujących się przerobem drewna o darowanie tego surowca, od Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej otrzymano środki konserwujące oraz śruby, przystąpiono do naprawy ławek. Zadbano
o uporządkowanie terenu, usunięcie chaszczy, nadłamanych i martwych drzew oraz postarano się o systematyczne koszenie trawy. Pani Małgorzata Wićko sporządziła „Projekt Rewaloryzacji Ogródka Jordanowskiego”, który przedłożono władzom samorządowym: Radzie Miasta i Zarządowi Miasta Jelenia Góra, celem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta i jego realizacji.
W maju 2009 r. na terenie przykościelnym zorganizowano piknik z okazji „Dnia Matki”, podczas którego piękne zaprezentowały się dzieciaki miejscowego przedszkola.
W czerwcu 2009 r. na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (za zezwoleniem KPN) urządziliśmy piknik pod nazwą „Noc Świętojańska” , podczas którego Tadeusz Przetacznik grał na gitarze, uczestnicy śpiewali piosenki biesiadne i okolicznościowe. W tym miesiącu uczestniczyliśmy również w XIV Dniach Sobieszowa oferując wypieki ciast domowych, a tym wzbogacając ofertę kulinarną podczas tej uroczystości.
We wrześniu 2009 r. mieliśmy możliwość wysłuchania wspomnień długoletniego mieszkańca Sobieszowa pana Juliana Gozdowskiego – twórcy słynnego „Biegu Piastów”. Spisane wspomnienia z tego spotkania oraz innych spotkań mieszkańcami Sobieszowa zostały zgłoszone do organizowanego przez Książnicę Karkonoską Konkursu „Ziemia Jeleniogórska we wspomnieniach jej mieszkańców”. Opracowanie to zostało wyróżnionei zamieszczone w książce „ZDĄŻYĆ PRZED KALENDARZEM” pt. „Wspomnienia
o Sobieszowie”.
Dnia 4 września 2009 r. złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Jelenia Góra panu Hubertowi Papajowi, dziesięć propozycji do projektu budżetu na rok 2010, które dotyczyły najpilniejszych potrzeb Sobieszowa.
Zorganizowaliśmy dnia 3 października 2009 r. Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata
w Sobieszowie”, przy pomocy organizacyjnej MDK „Muflon” i Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa, godzinach od 12-19. na terenie byłego parku Jordana u zbiegu ulic Dembowskiego i Kamiennogórskiej w Jeleniej Górze Sobieszowie. Festyn należy zaliczyć do udanych, tym bardziej, był organizowany po raz pierwszy. O festynie informowały „Nowiny Jeleniogórskie” w artykule tchnąć życie w Sobieszów. Zespół Aktywności Społecznej podziękował sponsorom na łamach Nowin Jeleniogórskich w rubryce „Brawa”.
Dnia 8 października zorganizowano spotkanie z autorem kroniki Sobieszowa Ullrichem Junkerem, człowiekiem, który czynnie zaangażował się w pozyskanie środków na odrestaurowanie kryształowego żyrandola w kościele św. Marcina.
Na wiosnę i w październiku dwukrotnie zorganizowaliśmy czyszczenie Wrzosówki na odcinku najbardziej widocznym, gdzie turyści i mieszkańcy często wrzucają różne niepotrzebne sprzęty i śmieci. Niestety sytuacja ta powtarza się.
W 2009 roku zajmowaliśmy się również sprawami ochrony środowiska, a konkretnie współpracowaliśmy z Wydziałem Ochrony Środowiska „walcząc” o nie wypuszczanie ścieków
z przepełnionych szamb do rzeki. Ponadto zwracaliśmy się do Zarządu Miasta
naprawienie bardzo zniszczonego mostku na rzece, prze który przechodzą dzieci do szkoły
i walcząc o zamontowanie poręczy na pochyłym przejściu przy ul. Cieplickiej. Te starania zostały zakończone sukcesem.
W dniu 30 listopada 2009 r. „Andrzejki” były okazją do uroczystego spotkania się członków
i sympatyków ZAS z radnymi i sponsorami festynu rodzinnego. Spotkanie było okazją do przedstawienia poglądów na niektóre problemy Sobieszowa, usłyszenia wesołego horoskopu z ust Grażyny Boryń, a także wzięcia udziału quizie spostrzegawczości i refleksu.
Dnia 29 grudnia 2009 r. miało miejsce spotkanie mieszkańców – członków
i sympatyków ZAS z Prezydentem Miasta Jelenia Góra. było to spotkanie opłatkowe, na którym równocześnie poruszano sprawy nurtujące mieszkańców Sobieszowa. Remonty ulic, rewitalizacja basenu, brak oświetlenia, zły stan techniczny budynków oraz ogólny nieporządek – to tylko kilka z tematów jakie pojawiły się podczas spotkania. Gospodarze spotkania przy muzyce prezentowali też zdjęcia z tegorocznych imprez. Podczas prezentacji przedstawiono prezydentowi kilka „marzeń”, których realizacji życzyliby sobie mieszkańcy. Wśród nich znalazły się: zagospodarowanie ogródka jordanowskiego w Sobieszowie z trasą nartorolkową i asfaltem, znalezienie inwestora, który zająłby się basenem, wybudowanie marketu, remonty ulic i ich oświetlenie, remonty budynków, stworzenie siłowni „na powietrzu” czy nadanie Szkole Podstawowej nr 15 statusu szkoły sportowej. Było to ostatnie zebranie uroczyste spotkanie Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie, które miało miejsce
w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze Sobieszowie. Zespół w swej działalności współpracuje z MDK „Muflon”, Stowarzyszeniem Sympatyków Sobieszowa, Szkołą Podstawową Nr 15, oraz tutejszym Kościołem Parafialnym.


Zaproszenie do nas.
Do naszego Zepołu przyjmiemy wszystkich chętnych, którzy mają podobne cele i zapatrywania, a także chcą aktywnie działać na rzecz społeczności Sobieszowa.
Jeśli nie jest Ci obojętny los naszej dzielnicy przyjdź na spotkanie naszego Zespołu.

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności